Tidlig intensiv indsats har dokumenteret effekt

Man kan forbedre børn med autismes udvikling betydeligt gennem den pædagogiske indsats. Når der bliver sat skub i børnenes udvikling øges deres trivsel og læring. Børnenes udvikling har en betydning for, hvordan de senere klarer sig som unge- og voksne. Tidlig intensiv indsats gør altså en forskel for børn med autismes livsbane.

Tidlig intensiv adfærdsbaseret indsats har dokumenteret effekt. Men hvordan kan effekten af indsatsen dokumenteres? Og hvad vil det egentlig sige, at der er dokumenteret effekt på børnenes udvikling? Kan effekter målt i USA som social kontekst og pædagogisk miljø overhovedet overføres til Danmark og danske dagtilbud og skoler?

Dokumenteret effekt på børnenes udvikling

Internationalt og i særdeleshed i USA er der lavet talrige klassiske effektstudier af forskellige former for pædagogiske indsatser. Effektstudierne kendetegnes typisk ved randomiserede kontrollerede forsøg, hvor en gruppe børn i samme målgruppe tilfældigt har modtaget forskellige former for pædagogisk intervention. Det kan for eksempel være autismespecifikke pædagogiske metoder som Anvendt adfærdsanalyse (ABA), TEACHH, eklektisk behandling eller mere almen specialpædagogik. Disse studier viser, at metoder inden for adfærdsanalysen har den bedste effekt på især små børns udvikling.

Dokumenteret effekt vil altså i denne her sammenhæng sige, at der er talrige internationale studier, der gennem en årrække har vist, at intervention inden for det metodiske område anvendt adfærdsanalyse har en ønsket effekt på en målgruppe. De positive resultater er en væsentlig årsag til, at forskningen på området er tiltaget stødt. Inden for pædagogisk indsats overfor børn med autisme er adfærdsanalyse (ABA) det metodiske område, der nu er dominerende i den internationale forskning. National Autism Center i USA udsendte i 2012 deres anbefalinger til intervention baseret på forskning, der er offentliggjort fra 1957-1912. Af de 14 anbefalede veldokumenterede interventioner er 12 adfærdsanalytiske. Reference: The National Autism Center. (2015). Findings and Conclusions: National Standards Project, Phase 2: Addressing the need for evidence-based practice guidelines for autism spectrum disorder. Randolph, MA: National Autism Center. Anbefalingerne kan downloades fra websitet www.nationalautismcenter.org

Socialstyrelsen anbefalinger til indsatser baserer sig ligeledes på international forskning. Socialstyrelsen anbefaler metoder inden for anvendt adfærdsanalyse. Se Socialstyrelsens udgivelse: “Mennesker med autisme – Sociale indsatser der virker: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/mennesker-med-autisme

Hvad skal vi så gøre i Danmark?

Hvordan kan vi vide, at effekter målt i USA inden for specifikke kontekstbestemte rammer og omstændigheder nødvendigvis kan opnås på danske børn og i danske familier, dagtilbud og skoler? Konteksten har en betydning for effekter i sociale og pædagogiske indsatser. Derfor kan indsatser, der har en ønsket effekt i én kontekst, være komplekse at overføre til en anden kontekst.  Indsatsens effekter kan være påvirket af et sammensurium af kontekstafhængige omstændigheder herunder strukturelle og ressourcemæssige forhold, arbejdskulturer, pædagogisk-metodiske traditioner, opdragelse og værdier. Det er dog ikke ensbetydende med, at vi skal lukke øjnene for de internationale studier af adfærdsanalysen i den overbevisning, at indsatser ikke umiddelbart kan overføres, og at der ikke er sikkerhed for effekt i Danmark. Vi er nødt til at forholde os til den internationale forskning, ellers lukker vi øjnene for vigtige udviklingsmuligheder på det pædagogiske felt. Det skal vi gøre åbent og nysgerrigt. Vi må have en afprøvende og undersøgende tilgang til, hvordan det giver mening (og effekt) at arbejde med metoderne i danske dagtilbud. Pt. mangler der kontekstbaserede danske undersøgelser, der kan gøre os klogere på, hvad der sker, når metoderne bringes i spil og udføres i dagtilbud i Danmark. Ad den vej kan vi for eksempel udvikle vores pædagogisk-metodiske praksis og finde ud af, hvad der virker.